شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

لاسرتای پلسک

لاسرتای پلسک

/post-2444/

مشخصات : فلس های زیر چشمی در تماس با دهان ؛ فلس های جانبی چهارمین انگشت فاقد ریشه های مشخص ؛ 2 ردیف منافذ رانی که توسط فضایی دست کم یک سوم اندازه هر کدام از هم جدا شده اند ، فلس های بینی از پایین با 2 یا 3 فلس لب بالا تماس دارند . رنگ آمیزی : سطح فوقانی بدن قهوه ای روشن با 7 نوار طولی که...