شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

لاسرتای پهلو سیاه

لاسرتای پهلو سیاه

/post-2443/

مشخصات: فلسهای زير چشمی در تماس با دهان ؛فلسهای فاقد ريشه های مشخص؛ 2 رديف منافذ رانی توسط فضايی کمتر از يک سوم اندازه هر کدام از هم جدا شده اند ؛ رديف منافذ رانی به زانو نمی رسند،معمولا چندين فلس يقه ايی به طور مشخص بزرگتر از فلسهای گلويی مجاور ؛5 جفت سپر زير آرواره ای ؛فلسهای بينی از...