شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

مدرسه ای که از ترس مرگ ساخته شد

مسجد ـ مدرسه ای که از ترس مرگ ساخته شد

/post-3765/

سنت مسجد ـ مدرسه سازی در تهران, پایتخت قاجار, ادامه پیدا کرد و تا پیش از ورود سیستم آموزشی مدرن به ایران, مسجد ـ مدرسه ها در قامت دانشگاه هایی بودند که عالم دینی و دانشمند و محقق و معلم تحویل جامعه می دادند می گویند قبل از آن که میرزا حسین خان در مشهد با نوشیدن قهوه قجری دار فانی را وداع...