شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

مدیریت ارتباط با مشتری در دفاتر خدمات مسافرتی و جه

مدیریت ارتباط با مشتری در دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی

/post-4292/

امروزه حفظ مشتری و وفادارسازی آنها به کسب وکارها و برندها به بحثی بسیارمهم درعرصه تجارت تبدیل شده است.روش هاواستراتژی های بسیارپیشرفته و پیچیده ای برای اثرگذاری برمشتریان تدوین میشود و با قیمت های گزاف به صاحبان کسب وکار فروخته می شود تاآنها بتواند علاوه برجذب مشتریان جدید به حفظ و...