شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

مد مسافرت

مد مسافرت

/post-7256/

در سال های اخیر با افزایش نسبی طرح رفاه عمومی كه ناشی از هزینه كرد منابع نفتی در سال های پس از جنگ بود، شاهد ارتقای كیفیت زندگی و به تبع آن تنوع نیازهای خانواده یا افزوده شدن فاكتورهای تازه ای به آنچه كه «سبد خانواده» نامیده می شود، بودیم. یعنی هرچه از سال های منتهی به دهه ۶۰ و پایان جنگ...