شماره تلفن تماس با ما

051-34225776

 

My title

مسجد جامع مظفری مسجد جامع کرمان

مسجد جامع مظفری (مسجد جامع کرمان)

/post-5811/

مسجد جامع کرمان یا مسجد جامع مظفری در کنار میدان مشتاق و محصور به بازار مظفری و بازار قدمگاه و خیابان شریعتی و میدان مشتاق در شهر کرمان قرار گرفته. از جمله مساجد چهار ایوانیه که دارای سردر رفیع صحن ایوان و شبستانه، این مسجد در دوران حکومت امیر مبارزالدین محمد مظفر سر سلسله آل مظفر بنا شده....