شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

مغار

غار قاژه (مغار)، خرم آباد

/post-3901/

در جنوب شرقي «کوه يافته»، در بخش چگني خرم آباد غاري است به نام «قاژه» يا «مغار» که در داخل آن، تعدادي «استالاکتيت» و «استالاگميت» ديده مي‌شود. دهانة غار به سوي شرق است. در داخل غار، حوضچه‌اي پر از آب سرد به وجود آمده که نسبتاً بزرگ است و بي شاز 5/1 متر عمق دارد. در قسمت غربي دهانة غار، يک...