شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

مقایسه انگیزه های سفر در میان دو نسل جوان و بزرگسا

مقایسه انگیزه های سفر در میان دو نسل جوان و بزرگسال

/post-6085/

مقاله حاضر بخشی از تحقیقی است که در نوروز سال ۱۳۸۵ بر مسافران ایرانی که از مبدا شیراز به قصد تفریح به مقصد دبی مسافرت می کردند انجام گردید. در این تحقیق حدود ۳۰۰ نفر از مسافران به شیوه نمونه گیری هدفمند انتخاب و دیدگاه های آنان با پرسشنامه استاندارد بررسی شد، سپس با استفاده از تکنیک تحلیل...