شماره تلفن تماس با ما

051-34225776

 

My title

منطقه شکار ممنوع آهنگران

منطقه شکار ممنوع آهنگران

/post-2497/

منطقه آهنگران به استناد بند "و" ماده 6 قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست از تاريخ 15/12/90 و شماره روزنامه رسمي 19582 مورخ 7/3/91 به مدت 5 سال به عنوان منطقه شكار ممنوع به تصويب سازمان حفاظت محيط زيست رسيده است. مساحت منطقه 20000 هكتار و بين 59 55 طول غربي تا 60 05 طول شرقي و 33 20 عرض جنوبي...