شماره تلفن تماس با ما

051-34225776

 

My title

منطقه شکار ممنوع باقران

منطقه شکار ممنوع باقران

/post-2507/

منطقه باقران به استناد بند "و" ماده 6 قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست از تاريخ 15/12/90 و شماره روزنامه رسمي 19582 مورخ 7/3/91 به مدت 5 سال به عنوان منطقه شكار ممنوع به تصويب سازمان حفاظت محيط زيست رسيده است. مساحت منطقه 8000 هكتار و بين 59 00 8.5 طول غربي تا 59 06 19.5 طول شرقي و 32 42 39...