شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

منطقه شکار ممنوع دشت اسفدن

منطقه شکار ممنوع دشت اسفدن

/post-2551/

منطقه شكار ممنوع دشت اسفدن به استناد بند "و" ماده 6 قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست از تاريخ 15/8/90 و شماره روزنامه رسمي 19538 مورخ 16/1/91 به مدت 5 سال به عنوان منطقه شكار ممنوع به تصويب سازمان حفاظت محيط زيست رسيده است. منطقه دشت اسفدن با مساحت 50000 هكتار بين 15 28 59 طول غربي تا 27 46...