شماره تلفن تماس با ما

051-34225776

 

My title

منطقه شکار ممنوع عشق آباد

منطقه شکار ممنوع عشق آباد

/post-2572/

منطقه عشق آباد به استناد بند "و" ماده 6 قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست از تاريخ 15/12/90 و شماره روزنامه رسمي 19582 مورخ 7/3/91 به مدت 5 سال به عنوان منطقه شكار ممنوع به تصويب سازمان حفاظت محيط زيست رسيده است. مساحت منطقه 22255 هكتار و بين 57 6 30 طول غربي تا 57 22 52 طول شرقي و 34 9 37...