شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

مهاجرتهای روستایی و دلیل و پیامدهای آن نمونه استان

مهاجرتهای روستایی و دليل و پیامدهای آن نمونه استان سیستان و بلوچستان

/post-6531/

اصولا افزایش طبیعی جمعیت و در واقع رشد عرضه نیروی کار درنواحی روستایی بیشتر از نواحی شهری است؛ این امر باعث شده که بهره دهی روستایی کاهش یابد و تفاوت درآمدهای روستایی و شهری بیش از پیش معنا دارشود و در نتیجه برشتاب مهاجرت به شهرها افزوده گردد. در سیستان و بلوچستان عواملی از قبیل رکود...