شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

مهاجرت داخلی و پیامد های آن

مهاجرت داخلی و پیامد های آن

/post-5768/

ساختار مهاجرت های داخلی، مفهومی است که در دوره معاصر بسیار مورد توجه قرار گرفته است، برخی صاحبنظران جمعیت شناسی معتقدند همانطور که ساختار سنی و سایرپدیده های جمعیت شناسی دارای قانونمندی هایی است ، تغییر و ثبات جریان های مهاجرتی بین مبدا» و قصد، دارای نظم وقانونمندی است. به دنبال انقلاب...