شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

مهاجرین شهری و هویت قومی

مهاجرین شهری و هویت قومی

/post-6413/

با آغاز دوره سرمایه‌داری، شکل تولید و سبک زندگی تغییر کرده و متعاقب آن مهاجرت به مناطق اقتصادی‌تر که وضع مطلوب تولید و امکانات جذب روستانشینان را داشتند، به وجود آمد و در نتیجه تراکم و تغییرات بافتی به معنای امروزی آن پدید آمد. ‌در این راستا بیش از آنکه جنبه‌های اقتصادی و جغرافیای شهری...