شماره تلفن تماس با ما

051-34225776

 

My title

موزه بزرگ بندرعباس

موزه بزرگ بندرعباس

/post-5193/

حاشیه خلیج فارس یكی از مهمترین مناطق تمدن بشری بوده است. خلیج فارس خود بستری است كه رفت و آمد از دو سو را ساده كرده و امكان داد و ستد و مبادله كالارا فراهم كرده و در جریان این مبادلات بازرگانی فرهنگ و اندیشه و جهان بینی پیرامون آن پراكنده شده وتمدن خاص خود را شكل داده است. فرهنگی كه با...