شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

میدان ساعت Saat Square

میدان ساعت | Saat Square

/post-5309/

برج ساعت شهرداری تبریز در سال ۱۳۱۴ هجری شمسی در محل نوبر به دستور "حاج ارفع الملک" با نظارت مهندسان آلمانی به سبک بناهای کشور آلمان در میدان شهرداری(ساعت) احداث گردید و هر ساعت به تعداد همان ساعت و هر یک ربع نیز سه بار زنگ می زند. این میدان تا سال ۱۳۲۴ چهارراه بود. در زمان حکومت سید جعفر...