شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

نقش فرهنگ سازی و فرهنگ پذیری در صنعت توریسم

نقش فرهنگ سازی و فرهنگ پذیری در صنعت توریسم

/post-6319/

تردیدی نیست که اگر بخواهیم آمار نوشتارها و گفتارهایی که در زمینه‌ی صنعت گردشگری صورت پذیرفته است را بررسی نمائیم، بالطبع - «مثنوی هفتاد من کاغذ شود.» - ولی مهم این است که صنعت توریسم صنعتی است نوپا و یا (نورسیده) که از این نگاه طبق آمار و ارقام این صنعت می‌تواند بعد از نفت و حمل و نقل و...