شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

نقش مرز مهران در توسعه روابط تجاری توریستی

نقش مرز مهران در توسعه روابط تجاری توریستی

/post-6263/

تلا‌ش در جهت رسیدن به توسعه و استفاده بهینه از منابع طبیعی از اهداف برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشورهاست و این امر مستلزم گسترش سایر فعالیت‌های ارز آور مانند توریسم است. دیری است که توریسم بین المللی بعنوان ابزاری ساده که از نظر اقتصادی به پیشرفت کشورهای در حال توسعه کمک می...