شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

نه خیلی دور نه خیلی نزدیک

نه خیلی دور, نه خیلی نزدیک

/post-6160/

مجالی به نام گردشگری روستایی غروب، میان کوچه های فرعی روستا، زنان سبزی پاک می کردند. دانستیم که ناهار فردا ظهر همه گردشگران حاضر در روستای کوچک و نوبنیاد مصر، چه می تواند باشد. روستای مصر عمر بلندی ندارد. وارث هیچ اثر تاریخی نیست و هیچ ادیب و دانشمندی تاکنون از آنجا بیرون نیامده است. هیچ...