شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

نوشهیر

نوشهیر

/post-6378/

اطلاعات عمومی : مساحت ۵۴۶۷ کیلومترمربع، جمعیت ۳۰۹۹۱۴(۲۰۰۰) شمارة ترافیک (پلاک) استان: ۵۰ شهرستانهای تابعه: آجی گول، آوانوس، درین کویو، گل شهیر، حاجی بکتاش، کوزاک لی و اورگوپ می‌باشد. ● گل شهیر: در ۲۰ کیلومتری نوشهیر قرار دارد. مجموعة متشکل از مسجد، مدرسه و چشمه بدستور کارا وزیر مهمت سید...