شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

نگاهی به تاریخچه هتلداری در دنیا

نگاهی به تاریخچه هتل ها در دنیا

/post-6656/

● هتل ها روز به روز به سوی زنجیره ای شدن گام می نهند امروزه سفر راهی برای دور شدن از خانه خلق کرده است. در این راستا پیوند نزدیکی میان رشد امکانات، تسهیلا‌ت و توسعه شیوه های حمل و نقل به وجود آمده است. تا نیمه های قرن نوزده میلا‌دی، سفر منحصر به جاده های داخل مرزها بود، خواه سفر تجاری،...