شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

نگاهی به طرح گردشگری جنگ

نگاهی به طرح گردشگری جنگ

/post-6288/

دستاورد سازمان گردشگری سفری به حفره های خالی ذهنم صدای انفجار که می آمد خواب خیس ماهی قرمز تنگ هم مشوش می شد چه برسد به چشمان بی خواب من که هر شب از ترس آژیر قرمز و بمباران هوایی، تا صبح با کابوس سر می کرد و مرا در حسرت یک خواب آرام و بی دغدغه می گذاشت. قصه های شیرین مادربزرگ هم دیگر نمی...