شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

نیشابور از دریچه ای دیگر فیروزه فرش ایرانی دانشی م

نیشابور از دریچه ای دیگر فیروزه, فرش ایرانی, دانشی مردان پارسی و شکوه باستانی

/post-6170/

نیشابور، بزرگ‌ترین مرکز دانش اسلامی و گهواره‌ی سخنوران و دانشمندان ایران بوده‌ و پس‌ از بلخ، مرو و هرات، چهارمین شهر خراسان باستانی به‌ شمار رفته است. مهم‌ترین صنایع دستی مردم نیشابور قالی‌بافی، فیروزه‌تراشی، سفال‌سازی و سبدبافی است. بیش‌تر مردم نیشابور، از نژاد پیشین ایرانی و از تیره‌های...