شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

هاوانا موزه زنده تاریخ

شهر هاوانا موزه زنده تاریخ

/post-6856/

گذری و نظری در کوبا کمتر ایرانی است که اسم کوبا یا رهبر آن فیدل کاسترو را نشنیده باشد. با این حال اطلاعات در مورد این کشور بسیار کم و پراکنده و تا حدودی مخدوش است. نوروز گذشته امکان سفر به این کشور پیش آمد تا با مردم کوبا، زندگی در کوبا و شهرهای آن تا حدودی از نزدیک آشنا شویم. از این رو...