شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

همسر حضرت سلیمان

بلقیس

/post-268/

حس گم شدن، حس غریبی بود که برای نخستین بار با شنیدن حکایت شهر بلقیس مرا در خود فرو برد. درست مانند کودکی که پس از سال ها زندگی در میان خانواده متوجه شود، مادر حقیقی اش فرد دیگری است. باور کردنی نیست، تو در اسفراین زندگی کنی، در حالی که اسفراین حقیقی، آن سوتر، ویرانه ای باشد که تو بارها و...