شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

وزغ بی گوش معمولی

وزغ بی گوش معمولی

/post-1321/

محل پیدایش تیپ : بلوچستان توصیف مختصر : فاصله بین چشمها بزرگ یا کوچکتر از پلک بالائی چشم ( نسبت عرض پلک فوقانی به فاصله بین پلکها 98/0تا 27/1 ) فاقد پرده صماخ سطح فوقانی خاکستری یکرنگ یا همراه با لکه های کوچک سیاه خیلی کمرنگ استخوان صماخی خیلی مشخص ناحیه پشت بدن فاقد لکه های حلقوی سبز...