شماره تلفن تماس با ما

051-34225776

 

My title

وزغ سبز خراسانی خاوری

وزغ سبز خراسانی (خاوری)

/post-1327/

محل پیدایش تیپ : کوه سمن شاهی در بیرجند خراسان ، ایران توصیف مختصر : این گونه و زیرگونه دارای برامدگی روبه پائین غده پاروتوئید در قسمت خلفی پرده صماخ است همچنین پرده صماخ آن کوچک می باشد . نسبت ساق به طول پوزه تا مخرج در دو نمونه 41/0 تا 43/0 است .زیر گونه فوق قبلا" بعنوان زیر گونه ای...