شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

وزغ سبز عربی

وزغ سبز عربی

/post-1328/

محل پیدایش تیپ : شبه جزیره سینایی توصیف مختصر : اندازه این زیر گونه بزرگ است و دارای خالهای بزرگ و به هم چسبیده می باشد . برآمدگیهای سومین بند چهارمین انگشت اندام عقبی در 10 تا 30 درصد موارد دوتایی است ، دو شکلی جنسی در لکه های پشتی وجود ندارد ، خط روشن در ناحیه پشتی نیز اغلب مشاهده نمی...