شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

وزغ لرستانی

وزغ لرستانی

/post-1331/

محل پیدایش تیپ : شهبازان (استان لرستان ) ارتفاع 540 متری ایران توصیف مختصر : فاصله بین چشمها کوچکتر از عرض پلک فوقانی پرده صماخ از بیرون قابل رویت و اندازه آن نصف قطر افقی چشم . پشت خاکستری . یکرنگ یا دارای نقطه یا لکه های حلقوی کوچک متمایل به سبز . اشمیت درسال 1952 که اولین بار این گونه...