شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

پاشلک زیبا

پاشلک زیبا

/post-1579/

مشخصات ظاهری: این پرتده، 25 سانتیمتر طول دارد و پرنده ای خجالتی است. در پرواز شبیه یلوه ها پاها را آویزان نگه می دارد. دم کوتاه و بال ها نسبتا گرد و بلنداست. منقار از سایر پاشلک ها کوتاهتر و در انتها کمی خمیده است. پهلوها و دمگاه سفید است. پرنده ی نر حلقه ی چشمی نخودی رنگی دارد که کمی تا...