شماره تلفن تماس با ما

051-34225776

 

My title

پاشلک کوچک

پاشلک کوچک

/post-1581/

مشخصات ظاهری: این پرنده، 18 سانتیمتر طول دارد. و منقارش 4 سانتیمتر و از سایر پاشلک ها کوچکتر است. در پنهان کردن خود مهارتی کامل دارد و به آسانی دیده نمی شود و به سبب همین ویژگی،کمتر پرواز می کند. به آرامی بال زده و در ارتفاع یک متری از سطح زمین برخاسته و بهسرعت روی زمین می نشیند. منقار...