شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

پاییز فصل سفر

پاییز فصل سفر است

/post-7027/

سفر در سرزمین ایران پیشینه ای دیرینه دارد؛ شاید اولین گردشگرانی که از این سرزمین گسترده عبور می کردند، بازرگانانی بودند که بار شترها و اسب هایشان را پارچه های رنگین و ادویه های عطرآگین تشکیل می داد، بازرگانانی که از جاده ابریشم عبور می کردند و با گذر از قلب ایران زمین، کوله باری از خاطره و...