شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

پروانه هفت رنگ

پروانه هفت رنگ

/post-1246/

پراكندگي جغرافيايي اين پروانه شمال آفريقا ، اروپا تا هيماليا است و در ايران براي اولين بار 126 سال پيش توسط كريستوف از نواحي شمالي كشور گزارش گرديد. اين پروانه بزرگ و زيبا شرايط سخت و ناگوار پاييز و زمستان را به صورت بالغ و در حالت خواب سپري مي كند . در بهار با گرم شدن هوا از خواب زمستاني...