شماره تلفن تماس با ما

051-34225776

 

My title

پری شاهرخ

پری شاهرخ

/post-1787/

مشخصات ظاهری: این پرنده 24 سانتیمتر طول دارد و خجالتی و هم اندازه ی توکا ست و جز هنگام مهاجرت بیشتر از آنکه دیده شود صدایش شنیده می شود. پرو بال پرنده ی نر زرد روشن و بالها ودمش سیاه است.در پرنده ی ماده و پرنده ی نابالغ، روتنه سبز، بال ها ودم زیتونی قهوه ای دمگاه زرد مایل به سبز و زیر تنه...