شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

پیامدهای توسعه گردشگری فرهنگی

پیامدهای توسعه گردشگری فرهنگی

/post-6512/

هنر برنامه ریزان و مدیران گردشگری در بخش دولتی و خصوصی آن است که با اعمال شیوه ای صحیح ضمن افزایش اثرات مثبت توسعه گردشگری فرهنگی، اثرات منفی آن را به حداقل برسانند. در ادامه با بیان اثرات مثبت و منفی توسعه گردشگری فرهنگی، به بیان شیوه های صحیح مدیریتی برای هر یک از انواع گردشگری فرهنگی می...