شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

پی پت صحرایی

پی پت صحرایی

/post-1793/

مشخصات ظاهری : این پرنده،5/14 سانتیمتر طول دارد. جثه اش ظریف تر از پی یت درختی و دمش اندکی بلندتر است. صدایش بهترین مشخصه ی این پرنده از پی یت درختی است. در اولین پاییز، به واسطه ی دمگاه بدون خط خطی (در پی یت گلو سرخ نوار های فراوانی مشاهده می شود)، جبه ب ا خط های کمتر؛ روتنه با جلوه ی...