شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

پی پت گلو سرخ

پی پت گلو سرخ

/post-1794/

مشخصات ظاهری: این پرنده ، 15 سانتیمتر طول دارد و شبیه پی یت صخراغیی، اما اندکی پرجثه تر و دم کوتاهتر است و به واسطه ی صورت ؛ خط ابرو؛ گلو وباالی سینه، که د رپرنده ی بالغ به رنگ صورتی یا قرمز نخودی است، با سایر پی یت ها اشتباه نمی شود. این رنگ تا پاییز و زمستان باقی می ماند و تنها، بعضی از...