شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

چرخ ریسک پس سر سفید

چرخ ریسک پس سر سفید

/post-1805/

مشخصات ظاهری: این پرنده 11 سانتیمتر طول دارد کوچکترین چرخ ریسک د رمنطقه است. نسبتا سیاه و دمش کوتاه است. صدا و بعضی از رفتارهایش شبیه سسک تاج طلایی است. سر سیاه، گونه ها سفید و لکه ی سفیدی در پس سر، چانه و گلویش دیده می شود. که تا بالای سینه امتداد دارد روتنه خاکستری با دو رگه ی سفید بالی...