شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

چشم اندازی بر سرزمین کهن هرمزگان

چشم اندازی بر سرزمین کهن استان هرمزگان

/post-6732/

سرزمین کهنسال هرمزگان که تاریخ، فرهنگ، سنت‌ها، آداب و رسوم دیرپایش همواره گویای جاودانگی و قدمت ریشه دارش بوده است در پهنه خود هزاران رمز و راز دارد. یادها، یادبودها و آثار باستانی که تاریخ پربارش را به نظاره می نشیند. بر اساس آخرین بررسی‌های باستان‌شناسی که در استان هرمزگان انجام شده است...