شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

کاشان شهر بامهای گنبدی

کاشان شهر بامهای گنبدی

/post-6195/

جهانی در یک مرز روزگار فرصتی داد و عمر مددی رساند تا روزهای فرخنده ی عید نوروز به همراه دیگر گردشگران و ایران گردان، گذری کنیم بر استان هایی از ایران، سرزمین آتش جاویدان و نظری افکنیم بر بخش هایی از آثار تاریخی و تمدنی میهن. در این مدت آنچه دیدم به چشم، شنیدم به گوش، درک کردم به ذهن خلاصه...