شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

کاکایی اقیانوسی بزرگ

کاکایی اقیانوسی بزرگ

/post-1639/

مشخصات ظاهری: طول بدن این پرنده 99 سانتیمتر و بزرگترین اسکوا است. شبیه کاکایی بزرگ است.اما بدن چاق تر و گردن کلفت تری دارد. پرو بال قهوه ای تیره است و روی شاهپرها سفیدی واضحی دیده می شود. دمگاه دارای خطوط عرضی قهوه ای ونخودی است. در شکل کمرنگ آن دم دراز و شکم سفید با سر سیاه است. تغذیه...