شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

کبوترخانه ها جاذبه فراموش شده گردشگری اصفهان

كبوترخانه ها جاذبه فراموش شده گردشگری شهر اصفهان

/post-6922/

در ایران رسم است كه عمارت بلند چشمه در صحرا می سازند و آن خاصه برای كبوتران است، موسوم به برج كبوتر. از نظرتاریخ علم و معماری نیز این بناها قابل مطالعه و تأمل هستند «به باور من، ایران كشوری است كه بهترین كبوترخانه های جهان در آنجا ساخته می شود ... این كبوترخانه های عظیم، شش بار بزرگ تر از...