شماره تلفن تماس با ما

051-34225776

 

My title

کبوتر سانان

یا کریم طوقی

/post-2291/

مشخصات ظاهری: طول بدن 23 سانتیمتر، دم کوتاه و نیم طوق سیاهی در پشت گردن دارد. پرنده ی نر از روتنه ی قرمز- قهوه ای و پرنده ی ماده از روتنه ی قهوه ای از نرو ماده ی یا کریم متمایز می شوند. پرهای اولیثه بال تیره؛ زیر تنه صورتی مایل به قهوه ای و سر آبی خاکستری است. دم سیاه و پرهای حاشیه ی دم...

یا کریم

/post-2290/

مشخصات ظاهری: این پرنده، 29 سانتیمتر طول دارد و اندازه اش متوسط است، اما از سایر قمری ها بزرگتر بوده و به رنگ شنی صورتی با نیم طوق تیره در پس گردن و سر خاکستری دیده می شود. از قمری معمولی به واسطهی پیش بال بدون خال به رنگ شنی قهوه ای متمایز می شود (درقمری معمولی خال های سیاهی در پیش بال...

کبوتر خاوری

/post-2289/

مشخصات ظاهری: این پرنده، 30 سانتیمتر طول دارد و بسیار شبیه کبوتر کوهپایه است، با این تفاوت که بدن کوچکتر، دم کوچکتر و قسمت پایین تر روتنه روشن تر است. همچنین ناحیه ی کمرنگ روی شاهپرهای اولیه ی بال و مقدار سیاهی حاشیه ی بال ها کمتر، تارک و سر صورتی مایل به خاکستری (در کبوتر کوهپایه خاکستری...

کبوتر چاهی

/post-2288/

مشخصات ظاهری: این پرنده، 33 سانتیمتر طول دارد و جثه اش متوسط، به رنگ آبی مایل به خاکستری و سبز شبیه کبوتر کوهپایه است، با این تفاوت که دو نوار پهن روی پرهای ثانویه ی بال دارد. و دمگاهش نیز سفید است. (در گونه ای که در شرق ایران یا مناطق عربی یافت می شود دمگاه خاکستری است). اجداد کبوتر خانگی...

کبوتر جنگلی ( فاخته)

/post-2287/

مشخصات ظاهری: این پرنده، 41 سانتیمتر طول دارد از سایر کبوترها پرجثه تر و بزرگتر است. گردن خاکستری شراب با جلای سبز و ارغوانی است که د رهر طوف آن لکه ی سفیدی دیده می شود. در پرواز، روی هر دو بالش نوار پهن سفیدی به صورت اریب به چشم می خورد. روتنه خاکستری، دم خاکستری با نوار پهن و سیاهی در...

قمری معمولی

/post-2286/

مشخصات ظاهری: این پرنده، 27 سانتیمتر طول دارد و کبوتری کوچک و تیزپرواز است. دم کوتاه و بال هایش نوک تیز تر از یا کریم است. زیر بال ها خاکستری تیره، شکم صورتی روشن و دم سیاه با حاشیه ی انتهایی سفید است که شاهپرهای آن از وسط به تدریج کوتاهتر می شود. روتنه قهوه ای تیره با لکه های سیاه و...

قمری خاوری

/post-2285/

مشخصات ظاهری: این پرنده 33 سانتیمتر طول دارد و شبیه قمری معمولی است، با این تفاوت که اندازه اش بزرگتر، جثه سنگین تر، بدن و زیر بال ها تیره تر، خال های روتنه بزرگتر و پیشانی و تاج خاکستری کمرنگ تر است که د رتضاد با رنگ قهوه ای تر سر است. لکه ی گردن بزرگتر از قمری معمولی و خطوط آن سیاه و آبی...

قمری خانگی

/post-2284/

مشخصات ظاهری: این پرنده، 26 سانتیمتر طول دارد و به رنگ قرمز قهوه ای تیره دیده می شود از نظر پرو بال شبیه قمری معمولی، اما کوچکتر از آن است . د رناحیه ی جلو گردن و بالای سینه اش لکه ی صورتی قهوه ای، بدون خال های سیاه دیده می شود. ناحیه ی آبی خاکستری در حاشیه ی بیرونی پوشپرهای بال ها و بالای...

فاخته ( کبوتر کوهپایه )

/post-2283/

مشخصات ظاهری: این پرنده، 33 سانتیمتر طول دارد. و اندازه اش متوسط، به رنگ آبی خاکستری است. تفاوتش با کبوتر جنگلی، فقدان نوار سفید روی بال و لکه ی سفید روی گردن است، همچنین، اندکی کوچکتر، دم کوتاهتر، بدن جمع و جورتر و بال زدن هایش سریع تر از کبوتر جنگلی است. تفاوتش با کبوتر چاهی، فقدان سفیدی...

باقرقره ی شکم سیاه (کوکر شکم سیاه)

/post-2282/

مشخصات ظاهری: این پرنده، 34 سانتیمتر طول دارد و پرجثه ترین و سنگین ترین باقرقره است. پرنده ی نر، با شکم تپل و سیاهش که در تضاد مشخصی با رنگ نخودی سینه و گردن خاکستری قرار دارد. شناخته می شود. همچنین رگه های سیاه روی سینه و سیاه و سفیدی زیر بال ها، در پرواز، به خوبی دیده می شود. پرنده ی...

12»