شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

کجا چکار نکنیم

کجا, چکار نکنیم

/post-5346/

روحیات ملل مختلف را بشناسیم ارتباطات از خصیصه‌های اصلی زندگی در دنیای امروز است. دنیایی که آن را دهکده‌ جهانی می‌نامند و روابط بین‌ ملل مختلف در قالب مناسبت‌های گوناگون رو به گسترش و فزونی است. افراد جامعه جهانی خواسته یا ناخواسته در روابط سیاسی، بازرگانی، تحصیلی، فراغتی و ... به صورت...