شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

کرج از لفظ تا معنا

کرج از لفظ تا معنا

/post-6179/

بر اساس قدیم ترین منابع و مآخذ که نام کرج در آن ذکر شده می‌توان به کتاب اوستا اشاره نمود. به گونه‌ای که از واژه‌ی «گوذ» که از یکی از شعبه‌های رنگ‌ها گرفته شده، استفاده گردیده است. افزون بر این که در اوستا به رودی به نام « ارنگ» نیز اشاره شده ولی از این که منظور از رود ارنگ در کتاب اوستا چه...