شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

کرمان شگفتیهای پنهان

استان کرمان, شگفتیهای پنهان

/post-7204/

به باور «ژان اوین»، مستشرق فرانسوی، هركس تاریخ كرمان را به درستی بخواند، مانند آن است كه تاریخ همه جهان را خوانده باشد. هرچند كه متاسفانه سهم این دیار از سختیها و مصائب روزگاران، به مراتب بیشتر از روزگار خوشیهاست... كرمان با داشتن بخش عمده‌ای از دشت لوت، مهد شگفتیهای كویری است. منطقه شهداد...