شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

کشور برزیل گستره ای فراتر از فوتبال

كشور برزیل گستره ای فراتر از فوتبال

/post-6536/

فوتبال، اولین چیزی است که بعد از شنیدن نام کشور برزیل در ذهنها تداعی می شود. هدف از این سفرنامه یک ماهه اضافه کردن چند چیز دیگر بعد از نام فوتبال در ذهن شما است. فرودگاه برفی میلان ایستگاه ترانزیت ما بود و پس از حدود ۱۲ ساعت انتظار و ۵/۱ ساعت تاخیر به خاطر بارش سنگین برف (البته چنین برف...