شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

کشور مجارستان سرزمین رودهای پرآب

كشور مجارستان, سرزمین رودهای پرآب

/post-6517/

سیاست میراث فرهنگی مجارستان بر اصل استفاده مداوم و طولانی از امکانات فرهنگی استوار است مهم ترین تحول صورت گرفته در بخش میراث فرهنگی کشور مجارستان طی چند سال گذشته اعطای مجدد مسوولیت حفاظت از بناهای یادبود به حوزه فرهنگ کشور است. بخش مذکور به مدت چندین دهه از بخش فرهنگ مجزا بود. سیاست میراث...