شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

کلیسای ارامنه

کلیسای ارامنه

/post-6362/

کلیســای دیگــر باکــو اســت کــه بــه دلیــل کــم تعــداد بــودن ارامنــه، بــه حالــت متــروک در آمــده. ایــن کلیســا، یــاد آور تقســیمات مــرزی و فرهنگــی وحشــیانه ای اســت کــه منطقــه ی قره بــاغ نتیجــه ی یکــی از آن هاســت. منبع:https://www.eligasht.com/Blog/travelguide/5265/